ALGEMENE VOORWAARDEN

Beroepsprofessionaliteit
De vaktherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT). Deze vereniging is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Informatie over deze beroepsvereniging en over de FVB kunt u vinden op www.vaktherapie.nl. De vaktherapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB. Voor de volledige versie, klik op de link hiernaast. Beroepscode.

In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede eerst met de therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen. Deze is te vinden op de FVB website (www.vaktherapie.nl). Zie de link hiernaast. Reglement klachtencommissie.

Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGMO).

Behandeling
In de beginfase van de behandeling wordt n.a.v. de intake en evt. eerste sessies een (voorlopige) behandeldoelstelling geformuleerd. Er vindt regelmatig en in afstemming met de cliënt een overleg plaats waarin de therapeut mondeling verslag doet over uw ontwikkelingen binnen de therapie.Uw eigen doelstellingen en wensen zijn de leidraad voor de therapie. Regelmatig en in afstemming met de cliënt vindt evaluatie plaats. Hierin doet zowel de therapeut als de cliënt mondeling verslag over uw ontwikkelingen binnen de therapie. De sessies duren 60 tot 75 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners/betrokkenen.

Op het moment dat de therapeut ziek is vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de therapie stopgezet. De cliënt kan op elk gewenst moment de therapie / training beëindigen, ook zonder opgaaf van redenen. De reeds gemaakte afspraken dienen wel te worden afgezegd. Bij het niet of te laat afzeggen van de sessie worden kosten in rekening gebracht. De therapeut heeft het recht de therapie te beëindigen, maar is verplicht de cliënt en, indien van toepassing, de verwijzer hiervan op de hoogte te stellen met vermelding van de beweegredenen voor de beëindiging. Deelname aan bewegings- of lichaamsgerichte oefeningen is op eigen risico van de deelnemer. Materiële schade of fysiek letsel kan niet verhaald worden op de therapeut.

Kosten
Als particulier dient u vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden bij uw zorgverzekeraar zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de therapeut lid is van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie, aangesloten bij de FVB en dat PMT onder vaktherapie valt.Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan en op de rekening van Psydes te zijn bijgeschreven. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan kan een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend. De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast. Deze wijzigingen vinden plaats voor 1 januari en zullen uiterlijk 1 december worden aangekondigd.

Bij het afzeggen van een gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de betreffende afspraak wordt, behalve bij ziekte of overmacht, 75 % van de kosten in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet via aan de verzekeraar worden gedeclareerd. Wanneer de afspraak binnen dezelfde week verplaatst kan worden, worden geen kosten in rekening gebracht.De behandelovereenkomst wordt met de cliënt aangegaan. De cliënt is dus altijd aansprakelijk voor het voldoen van de facturen, ook al wordt de behandeling via de verzekeraar vergoed.Wanneer de cliënt zonder bericht niet verschijnt wordt het reguliere tarief in rekening gebracht middels een no-showfactuur. Deze kosten kunnen niet via de verzekeraar worden gedeclareerd.Indien de cliënt te laat komt, gaat dit af van de gereserveerde contacttijd.

Aanvulling bij behandeling van minderjarige kinderen
De wettelijke vertegenwoordiger(s) (beide ouders c.q. gezinsvoogd) geven middels een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie. Er wordt een behandelplan opgesteld. Middels evaluatieverslagen worden de ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind. Deze worden besproken tijdens oudergesprekken.De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met het dossier van uw kind. Indien nodig kan de therapeut met toestemming van de ouders/verzorgers informatie opvragen en/of verstrekken aan andere hulpverleners/betrokkenen.

Ouders/verzorgers kunnen altijd tussendoor vragen stellen. Het kan ook zijn dat er voor het kind een belangrijke/ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt, die van belang is voor de therapie. Ouders/verzorgers kunnen dat telefonisch of via email tussentijds kenbaar maken.Wanneer de therapeut van mening is dat het kind of zijn of haar omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging), heeft hij de plicht dit te bespreken met zowel cliënt als ouders. Tevens heeft de therapeut de wettelijke verplichting om hiervan melding te doen bij betreffende instanties (Meldcode Huiselijk Geweld).